SCF:s policy för transpersoner

 Svenska cykelförbundet policy kring personer med transerfarenhet som vill tävla.

 

Svenska Cykelförbundet har antagit en policy för cyklister med transerfarenhet.
Svenska Cykelförbundets uppdrag är att bedriva en verksamhet fri från diskriminering och som är öppen för alla. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för delaktighet. Vi arbetar för att bedriva en verksamhet som präglas av trygghet, glädje, gemenskap och öppenhet. Vi vet att en cykelsport fri från diskriminering är en förutsättning för att fler ska hitta, delta i och stanna kvar i inom sporten. För föreningar och idrottsledare är bemötande, språk och arbete kring detta avgörande för att policyn ska fungera i praktiken.

Dessa berörs.
Svenska Cykelförbundets policy gäller alla personer med transerfarenhet som vill hålla på med att tävla på cykel. Policyn appliceras på samtliga grenar och åldrar. En övergripande term för transpersoner är att könsidentiteten och/eller könsuttrycket inte stämmer med det juridiska kön som tilldelats vid födseln. I motsats till cispersoner där könsidentitet stämmer överens med övriga definitioner av kön.

 

Detta gäller för barn.

Du som är yngre än 17 år och har transerfarenhet tränar cykel på samma villkor som cispersoner. Du ska inte diskrimineras på något sätt. Du måste inte heller berätta för någon om din transerfarenhet om du inte vill.

I tävlingsklasser för ungdomar 11–16 år tillämpas endast Svenska Cykelförbundets nationella regelverk. Det innebär att alla barn och unga som anmäler sig till tävlingar avsedda för barn och ungdomar 11–16 år kan välja att delta i klass för pojkar eller flickor utifrån könsidentitet.

Tävling som är avsedd för barn som är 11 år eller yngre behöver inte delas in i flick- och pojkklass.

Om du vill kan du ansöka om ett tävlingsintyg som styrker din rätt att delta. Detta intyg är valfritt och du ansöker hos Svenska Cykelförbundets kansli.

Frivilliga tävlingsintyg.

Ett tävlingsintyg utfärdas i syfte att bekräfta en persons rätt att delta i tävlingsklass P/F 11–16 eller som motionscyklister i långlopp baserat på upplevt kön. Tävlingsintyget ska verka till stöd för cyklister med transerfarenhet. Ansökan om tävlingsintyg görs hos Svensk Cykelförbundet och intyget är giltigt under innevarande tävlingsår (1 december – 30 november). Ett tävlingsintyg är frivilligt.

 

Om man är 17 år eller äldre, vad gäller?

För cyklister med transerfarenhet som vill tävla från och med det år de fyller 17 år ser hanteringen av tävlingstillstånd olika ut beroende på vilken typ av tävling cyklisten vill delta i.

  • För den som vill delta i UCI-rankade tävlingar (seniorklass eller juniorklass) och/eller VM-/EM-tävlingar för veteraner ska ansökan om tävlingstillstånd skickas till UCI. Detta gäller även våra SM tävlingar där UCI-poäng utdelas.
  • Information om detta kan man hämta på UCI.org och sök på transgender.

 

För den som vill delta i tävlingar för seniorer, juniorer eller veteraner som inte har UCI-status ska ansökan om tävlingstillstånd skickas till Svenska Cykelförbundets kansli. Rätten att delta i sådana tävlingar förutsätter att man har en giltig tävlingslicens. Tävlingstillståndet handläggs inom 30 dagar och är giltigt under det tävlingsår (1 december –30 november) som det utfärdas. Tävlingstillstånd kan förlängas med ett tävlingsår i taget förutsatt att ansökan om förlängning skickas in senast den 1 november. Den som ansöker om tävlingstillstånd ansvarar för att ansökan och bilagor som verifierar de medicinska kraven som skickas in är korrekta. För tävlande i veteranklass gäller denna typ av tävlingstillstånd för sanktionerade tävlingar i Sverige och SM-tävlingar. För de veteraner som önskar delta i VM- eller EM-tävlingar gäller att man söker tävlingstillstånd hos UCI.

Ansökan behöver innehålla följande uppgifter:

  • För transman: Ansökan ska omfatta namn, födelseår och föreningstillhörighet.
  • För transkvinna: Ansökan ska omfatta namn, födelseår och föreningstillhörighet samt innehålla dokumentation som visar att testosteronhalten i blodserum under den senaste 12-månadersperioden har varit lägre än 5 nmol per liter. Vid ansökan om förlängning av tävlingstillstånd ska dokumentation som visar att blodtestosteronnivåerna bibehållits på en nivå under 5 nmol/liter bifogas. Varje ansökan samt beslut om tävlingstillstånd sker utifrån en individuell bedömning. Svensk Cykelförbundet förbehåller sig rätten att återkalla ett utfärdat tävlingstillstånd.

 

Hur förnyar jag mitt tävlingstillstånd.
För den som redan har ett tävlingstillstånd och vill förnya det ska ansökan skickas in senast 1 november.

 

Hur vi inom SCF ser på inkludering kontra sportslig rättvisa?
Grunden till policyn är att alla ska kunna vara med i vår cykelfamilj. Det är därför endast på tävlingsklasser för aktiva 17 år och äldre som begränsningar för personer med transerfarenhet föreligger. Där följer Svenska Cykelförbundet de rekommendationer och riktlinjer som är uppsatta av det internationella cykelförbundet. Riktlinjerna är utformade efter den forskning som finns tillgänglig, även om det i nuläget finns begränsad evidens på området. Vår förhoppning är att riktlinjerna ska möjliggöra en meningsfull tävlingsverksamhet för alla våra aktiva.

Tävlingstillfället ska vara en möjlighet för alla att kunna känna delaktighet, att mäta utvecklingen mot de egna målsättningarna och att dela den upplevelsen med andra. Detta är viktigt för att alla ska kunna känna glädjen i att fortsätta med cykel och få vara en del av gemenskapen.