Meny

Dispensansökan

Dispensansökan för deltagande i icke SCF sanktionerad tävling/arrangemang

Enligt RF:s stadgar kapitel 8, 4 § gäller följande för medlem i förening ansluten till RF (oavsett idrott):

”Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlem delta endast om SF godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen.”. 

Enligt SCF:s tävlingsregler Del 1, paragraf  § 3 Förbjudna tävlingar, 1.2.019 samt SCF:s stadgar kapitel 8, 4 § kan en dispensansökan för att få delta i ett icke SCF sanktionerad tävling/arrangemang sändas in till förbundet. Skicka in ett mail till kansli@scf.se där man anger sitt namn, födelsedata, föreningstillhörighet samt tävlingens/arrangemangets namn, datum och plats samt en kort motiverings till dispensansökan. Kostnad för varje enskild dispensansökan är 300:- som faktureras cyklisten separat.

Utan dispens har den tävlingslicensierade cyklisten inte heller någon gällande olycksfallsförsäkring (från SCF) vid deltagande i det osanktionerade loppet.

Observera att endast cyklister med tävlingslicens kopplad till UCI behöver söka dispens för deltagande i av SCF icke sanktionerade arrangemang. Således behöver cyklister med Motionslicens inte söka dispens för icke sanktionerat arrangemang.

Dispensansökan för tävlande i annan klass än sin licenstillhörighet.

Dispens kan endast ges till tävlande över 16 år.

En dispensansökan för att tävla i annan klass än sin licenstillhörighet ska fyllas i av föreningen och sändas till förbundskapten i respektive gren i så god tid som möjligt innan tävling, gärna en månad innan sista anmälningsdatum. Handläggningen kan ta tid då förbundskaptenerna ofta är ute på uppdrag och kan ha svårt att administrera ansökningar med kort framförhållning. Kontaktuppgifter till förbundskaptener hittar du här.

Formulär för dispensansökan
(detta formulär är för tävlande i annan klass än sin licenstillhörighet)