Dispensansökan

Dispensansökan för deltagande i icke SCF sanktionerad tävling/arrangemang

Enligt RF:s stadgar kapitel 8, 4 § gäller följande för medlem i förening ansluten till RF (oavsett idrott):

”Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlem delta endast om SF (Specialidrottsförbund) godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen.”. 

Enligt SCF:s tävlingsregler Del 1, paragraf  § 3 Förbjudna tävlingar, 1.2.019 får cyklister med UCI licens inte delta i lopp som ej är sanktionerat av det internationella (UCI) eller nationella förbundet (SCF).

Enligt SCF:s stadgar kapitel 8, 4 § så om arrangören inte ansluten till Svenska Cykelförbundet får medlemmen delta endast om förbundet har godkänt deltagandet.

Tävlingslicensierad cyklist kan söka dispens för att få delta i ett icke SCF sanktionerad tävling/arrangemang. Formulär finns längre ner på denna sida. Kostnad för varje enskild dispensansökan är 300:- som ska betalas in i samband med att dispensansökan mejlas in till kansli@scf.se och förbundskaptenen i den aktuella grenen. Kontaktuppgifter till förbundskaptener hittar du här.

Betalning sker till SCF:s Bankgiro: 309-1345, ange ”Dispensansökan, Förnamn, Efternamn”. En dispensansökan hanteras först efter att betalning är genomförd.

Utan dispens har den tävlingslicensierade cyklisten inte heller någon gällande olycksfallsförsäkring (från SCF) vid deltagande i det osanktionerade loppet.

Observera att endast cyklister med tävlingslicens kopplad till UCI behöver söka dispens för deltagande i av SCF icke sanktionerade arrangemang. Således behöver cyklister med Motionslicens inte söka dispens för icke sanktionerat arrangemang.

Dispensansökan för tävlande i annan klass än sin licenstillhörighet.

Dispens kan endast ges till tävlande över 16 år.

En dispensansökan för att tävla i annan klass än sin licenstillhörighet ska fyllas i av föreningen och sändas till förbundskapten i respektive gren i så god tid som möjligt innan tävling, gärna en månad innan sista anmälningsdatum. Handläggningen kan ta tid då förbundskaptenerna ofta är ute på uppdrag och kan ha svårt att administrera ansökningar med kort framförhållning. Kontaktuppgifter till förbundskaptener hittar du här.

Formulär för dispensansökan