Meny

Sanktion och deltagaravgifter

Deltagaravgifter 2023

Avgift från arrangör till SCF för sanktionerade tävlingsarrangemang

  • Ungdomsklasser (förutom vid USM): 0 kr
  • Övriga klasser: 20 kr per anmäld
  • SM, JSM, USM och VSM: 100 kr per anmäld deltagare

Avgift till SCF vid sanktionerade motionsarrangemang

  • För samtliga anmälda utan licens: 65 kr (*25 kr med återstartsstöd 2023)
  • För samtliga anmälda med licens: **0 kr

Arrangören ansvarar för att antalet deltagare rapporteras in genom ett mejl till SCF kansli inom 10 dagar efter avslutat arrangemang. Försenad rapportering medför en tilläggsavgift på 1000 kr. Deltagaravgifterna faktureras arrangören efter avslutad tävling eller motionslopp. Arrangören ska därmed inte längre betala in beloppet till SCF:s bankgiro utan invänta faktura.

*Information om rutin av återbetalning av deltagaravgift via återstartsstöd kommer publiceras här.

**Information om rutin kring kontroll av antal licensierade cyklister i ett motionslopp kommer presenteras här.


Sanktionera arrangemang

För Svenska Cykelförbundet är det väldigt kul och positivt att ni vill vara med och sprida glädjen med cykelsporten genom att arrangera lopp för cyklister. Här har vi skrivit ihop lite om vad som gäller för att kunna tillgodogöra sig den försäkring som Cykelförbundet erbjuder, samt vad som gäller för att licensierade cyklister inte ska hamna i knipa som de gör om de kör ett lopp som ej är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet.

Vid ett sanktionerat lopp omfattas både deltagare och funktionärer av en olycksfallsförsäkring som ingår i den obligatoriska deltagaravgiften. Arrangemanget får också kostnadsfri exponering i den nationella tävlingskalendern och ger licensierade cyklister rätt att delta i loppet (TR 1.2.019). SCF kan även bistå med stöd och som bollplank i frågor gällande arrangemanget. Den arrangerande föreningen får tillgång till SCF:s tävlingsadministrativa system (swecyclingonline) och kan där hantera anmälningsavgifter, startlistor och publicera resultat. Genom att ansöka om sanktion förbinder sig arrangören att följa Svenska Cykelförbundets regler och säkerhetsföreskrifter.

Svenska Cykelförbundet sanktionerar tävlings- och motionsarrangemang utifrån ett antal kriterier som ska garantera ett säkert event och ett rättvist idrottsutövande.

SCF, RF och UCI
Svenska Cykelförbundet (SCF) har genom Riksidrottsförbundet (RF) i uppgift att organisera cykelsporten på nationell nivå och distriktsnivå i Sverige. SCF är även anslutet till Internationella Cykelförbundet, UCI och följer dess regelverk. SCF har i uppdrag att säkerställa att de riktlinjer och regler som är uppsatta av RF och UCI följs. Det finns också nationella avvikelser, i de fall svenska förutsättningar kräver det. Ytterst handlar det om ett säkerhetsperspektiv, rättvist tävlande och den enskilda arrangörens och cyklistens försäkringsskydd. Genom att följa de riktlinjer och regler som finns ser vi till att skapa säkra och rättvisa förhållanden för samtliga parter.

Hur ansöker man om sanktion?
Alla SCF-anslutna föreningar kan ansöka om sanktion. Det görs genom att registrera cykelloppet i tävlingskalendern, SweCyclingOnline. För att arrangera en nationell tävling krävs en utsedd tävlingsledare som gått SCF utbildning (gäller ej motionslopp). Tänk på att ansöka om sanktion i god tid! När ett arrangemang är sanktionerat framgår det i tävlingskalendern. Har ni frågor gällande sanktionering kan ni vända er direkt till kommissariekommittén, som fr.o.m. 2019 är de som sanktionerar tävlingar från SCF.

Relaterad information:


Anmälningsavgifter till arrangören

Arrangerande förening bestämmer själv vilken anmälningsavgift som ska gälla för tävlingen (undantag, SCF cuper och mästerskap, avgift sätts i samarbete med SCF, där hänsyn tas till nedan vägledande avgifter). Efteranmälningsavgiften får högst ha ett tillägg motsvarande den ordinarie anmälningsavgiften.

Mästerskap landsväg

  • Individuella discipliner, partempo, lagtempo: 300:-person eller lag. Möjlighet till högre anmälningsavgift för elit och master vid godkännande av grengrupp och kansli. 
  • Efteranmälningsavgift SM, JSM, USM, VSM utöver ordinarie avgift, 500:-

Mästerskap övriga grenar

Se anvisningar för respektive gren.

SWE Cup och SCF cuper

Se cupanvisningar för respektive gren.


Övriga avgifter

    • Protestavgift, 500:-
    • Avgift för att inom 10 arbetsdagar efter tävling ej redovisat antal deltagare till SCF: 1000 kronor
    • Avgift för att inom fem arbetsdagar efter tävling ej redovisat tävlingsresultat i IndTA, 1000:-