Deltagaravgifter och sanktion


Sanktionsavgift 2024

Ideella föreningar fast sanktionsavgift till SCF: 0 kr

Utländska arrangörer utan svensk föreningskoppling fast sanktionsavgift till SCF: 2’500 kr


Deltagaravgifter 2024

Avgift från arrangör till SCF för sanktionerade tävlingar

  • Ungdomsklasser (förutom vid USM): 0 kr
  • Övriga klasser: 20 kr per anmäld
  • SM, JSM, USM och VSM: 100 kr per anmäld deltagare

Avgift från arrangör till SCF för sanktionerade motionslopp, motionsklasser och Sportmotion

  • För samtliga anmälda utan svensk licens: 65 kr (*45 kr med återstartsstöd 2024)
  • För samtliga anmälda med svensk licens: **0 kr (endast om rapportering av antalet anmälda cyklister sker via Cardskipper)
  • För samtliga anmälda i Sportmotion med svensk licens: 0 kr (licens obligatoriskt)

Tävlingsarrangörer ansvarar för att antalet anmälda*** deltagare rapporteras in genom ett mejl till SCF kansli inom 10 dagar efter avslutat arrangemang. 

Tävlingsarrangörer med motionsklass och/eller klassen Sportmotion ansvarar för att ladda upp anmälningslistan från motion och/eller Sportmotion i Cardskipper eller rapportera in antalet anmälda cyklister till kansli@scf.se inom 10 dagar efter avslutat arrangemang. Om ni saknar inloggning till Cardskipper kontakta kansli@scf.se.

Motionsloppsarrangörer med eller utan klassen Sportmotion ansvarar för att ladda upp anmälningslistan i Cardskipper eller rapportera in antalet anmälda cyklister till kansli@scf.se inom 10 dagar efter avslutat arrangemang. Om ni saknar inloggning till Cardskipper kontakta kansli@scf.se.

Försenad rapportering medför en tilläggsavgift på 1000 kr. Deltagaravgifterna faktureras arrangören efter underlag inkommit från tävlingen eller motionsloppet. Arrangören ska därmed inte längre betala in beloppet till SCF:s bankgiro utan invänta faktura.

*Information om rutin av återbetalning av deltagaravgift via återstartsstöd finns här.

**Information om rutin kring kontroll av antal licensierade cyklister i ett motionslopp/motionsklass/Sportmotion finns här.

***Varför inrapportering av anmälda cyklister och inte deltagande cyklister? Svar: Deltagarna är försäkrade till, från och under sanktionerade lopp. Med andra ord kan en cyklist ha råkat ut för en olycka på väg till loppet och därmed missat sin start, men har ändå ett olycksfallsskydd av arrangören.


Sanktionera arrangemang

För Svenska Cykelförbundet är det väldigt kul och positivt att ni vill vara med och sprida glädjen med cykelsporten genom att arrangera lopp för cyklister. Här har vi skrivit ihop lite om vad som gäller för att kunna tillgodogöra sig den försäkring som Cykelförbundet erbjuder, samt vad som gäller för att licensierade cyklister inte ska hamna i knipa som de gör om de kör ett lopp som ej är sanktionerat av Svenska Cykelförbundet.

Vid ett sanktionerat lopp omfattas både deltagare och funktionärer av en olycksfallsförsäkring som ingår i deltagaravgiften eller licensen. Arrangemanget får också kostnadsfri exponering i den nationella tävlingskalendern och ger licensierade cyklister rätt att delta i loppet (TR 1.2.019). SCF kan även bistå med stöd och som bollplank i frågor gällande arrangemanget. Den arrangerande föreningen får tillgång till SCF:s tävlingsadministrativa system (swecyclingonline) och kan där hantera anmälningsavgifter, startlistor och publicera resultat. Genom att ansöka om sanktion förbinder sig arrangören att följa Svenska Cykelförbundets regler och säkerhetsföreskrifter.

Svenska Cykelförbundet sanktionerar tävlings- och motionsarrangemang utifrån ett antal kriterier som ska garantera ett säkert event och ett rättvist idrottsutövande.

SCF, RF och UCI
Svenska Cykelförbundet (SCF) har genom Riksidrottsförbundet (RF) i uppgift att organisera cykelsporten på nationell nivå och distriktsnivå i Sverige. SCF är även anslutet till Internationella Cykelförbundet, UCI och följer dess regelverk. SCF har i uppdrag att säkerställa att de riktlinjer och regler som är uppsatta av RF och UCI följs. Det finns också nationella avvikelser, i de fall svenska förutsättningar kräver det. Ytterst handlar det om ett säkerhetsperspektiv, rättvist tävlande och den enskilda arrangörens och cyklistens juridiska ansvar och försäkringsskydd. Genom att följa de riktlinjer och regler som finns ser vi till att skapa säkra, trygga och rättvisa förhållanden för samtliga parter.

Hur ansöker man om sanktion?
Alla SCF-anslutna föreningar kan ansöka om sanktion. Det görs genom att registrera cykelloppet i tävlingskalendern, SweCyclingOnline. För att arrangera en nationell tävling krävs en utsedd tävlingsledare som gått SCF utbildning. Tänk på att ansöka om sanktion i god tid! När ett arrangemang är sanktionerat framgår det i tävlingskalendern. Har ni frågor gällande sanktionering kan ni vända er direkt till kommissariekommittén, som fr.o.m. 2019 är de som sanktionerar tävlingar från SCF.

Relaterad information:


Anmälningsavgifter till arrangören

Arrangerande förening bestämmer själv vilken anmälningsavgift som ska gälla för tävlingen (undantag, SCF cuper och mästerskap, avgift sätts i samarbete med SCF, där hänsyn tas till nedan vägledande avgifter). Efteranmälningsavgiften får högst ha ett tillägg motsvarande den ordinarie anmälningsavgiften.

Mästerskap landsväg

  • Individuella discipliner, partempo, lagtempo: 300:-person eller lag. Möjlighet till högre anmälningsavgift för elit och master vid godkännande av grengrupp och kansli. 
  • Efteranmälningsavgift SM, JSM, USM, VSM utöver ordinarie avgift, 500:-

Mästerskap övriga grenar

Se anvisningar för respektive gren.

SWE Cup och SCF cuper

Se cupanvisningar för respektive gren.


Övriga avgifter

    • Protestavgift, 500:-
    • Avgift för att inom 10 arbetsdagar efter tävling ej redovisat antal deltagare till SCF: 1000:-
    • Avgift för att inom fem arbetsdagar efter tävling ej redovisat tävlingsresultat i IndTA, 1000:-