Bilda förening

Ansöka om medlemskap i Svenska Cykelförbundet

Är ni ett gäng som vill starta förening, eller är ni redan en förening som vill bedriva verksamhet inom cykelsporten?

Information om hur ni går tillväga för att bilda förening och/eller ansöka om medlemsskap i SCF finns på Riksidrottsförbundets hemsida, rf.se 

Nedan några saker att tänka på innan ni ansöker om medlemsskap via följande länk Riksidrottsförbundets information.

Välkomna till Cykelförbundet!


Är ni redan en RF-ansluten förening och vill bli medlemmar i Svenska Cykelförbundet?

Här finns ansökningsformulär för medlemskap i ett specialförbund (SF).  Följ instruktionerna.

OBS! Bifoga stadgar och ett årsmötesprotokoll där det framgår att ni önskar ansluta er till SCF.


Ska ni bilda NY förening och ansluta er till SCF?

Nedan villkor ska vara uppfyllda för att kunna ansöka om medlemskap. 

 1. Föreningsnamnet följer namnreglerna för ideell idrottsförening? 
 2. Föreningen erbjuder verksamhet som Cykelförbundet bedriver.
 3. Föreningen följer de bestämmelser som finns för att ansöka om medlemsskap i ett specialidrottsförbund (SF). 
 4. Föreningen har, vid ett årsmöte antagit stadgar som följer RF:s riktlinjer, till hjälp har RF:s en stadgemall.
 5. Föreningen har eller ska ansöka om ett organisationsnummer (kan göras i samband med den digitala ansökan hos Skatteverket. Organisationsnummer är obligatoriskt, se bestämmelser enligt punkt 3.
 6. Själva ansökan utförs elektroniskt.
 7. Föreningens stadgar och ett protokoll från årsmötemöte, där det framgår att föreningen beslutat gå med i Cykelförbundet skall bifogas ansökan.
 8. När ovan är gjort granskar SCF ansökan (görs i slutet av varje månad). 
 9. Efter at SCF godkänt medlemskapet lämnar vi över till RF att godkänna ansökan. 
 10. RF skickar ut information om inträde och om IdrottOnline till föreningen och informeras samtidigt SCF kansli och berört distriktsförbund om inträdet. 

När ni tilldelats organisationsnummer och IdrottOnline-sida kan ni aktivera integrationen från IdrottOnline till IndtA, så att era medlemmar kan ansöka om licens och anmäla sig till tävlingar i Swecyclingonline. 

Nya föreningar faktureras medlemskapet löpande under året.
För år 2023 är avgiften 3300 SEK.


 

Begära utträde

Om ni önskar utträda ur Svenska Cykelförbundet ber vi er skriftligen meddela detta genom att sända in ett styrelseprotokoll till SCF kansli, kansli@scf.se, där det framgår att ni önskar avsluta medlemskapet. 


Föreningen upphör

Om föreningen upphör ska det i protokollet framgå hur eventuella skulder/tillgångar hanteras, läs mer om detta på Skatteverket.se. Nästa steg är att förbundsstyrelsen godkänner er ansökan om utträde. Slutligen är det RF som godkänner förbundsstyrelsens beslut.Villkor för medlemskap i SCF

Enligt RF:s stadgar Kap 8, 1§.

1 §
Medlemskap i specialidrottsförbund (SF)
Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.

 1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Om en sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet, och därför inte har stadgar som anknyter till RF:s stadgemall, är det tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s
  stadgar bygger.
 2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap.

Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF.