Föredragningslista vid SCF Förbundsmöte

 1. Fastställande av röstlängd på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollsekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
  b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
  c) revisorernas berättelse för samma tid
 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
 9. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2kap 2 §.
 10. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet
 11. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
 12. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.
 13. Val av revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 4 kap 1§ för en tid av ett år.
 14. Val av verksamhetsrevisor med personlig ersättare, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 4 kap 2§ för en tid av ett år.
 15. Val av ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år.
 16. Val av två övriga ledamöter i disciplinnämnden för en tid av två år.
 17. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
 18. Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år.
 19. Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma.

enligt SCF stadgar 6 § Ärenden vid förbundsmötet.