Meny

Förbundsmöte 2020

Plats: Bosön Stockholm
När: 14 mars 2020
Sista anmälningsdag: 04 mars, 2020
Kategori: Förbundet
Vi hälsar alla SCF-anslutna föreningar och distriktsförbund välkomna till Svenska Cykelförbundets 117:e Förbundsmöte, som äger rum lördagen den 14 mars 2020 kl. 10.00 på Bosön

Efter det formella förbundsmötet har vi satt av tid för en frågestund.

Med anledning av Coronakrisen sker Svenska Cykelförbundets 117:e Förbundsmöte digitalt via plattformen Easymeet lördagen den 25 april klockan 10.00.


Fri nomineringsrätt vid förbundsmötet

Inför kommande förbundsmöte kommer en begäran om att stämman ska godkänna fri nomineringsrätt, då nuvarande situation innebär att SCF gör ett avsteg från jämställdhetsmålet och dess 60/40-regel vad gäller könsfördelningen män och kvinnor i styrelsen och valberedningen.

RF-stämman 2017 beslutade om tvingande 60/40-regel som ska vara införd senast 1 juni 2021 i stadgar och verksamhet. Om SCF inte följer denna tvingande regel kommer hela eller delar av RF:s stöd helt att stoppas. RF:s stöd står för 45% av vår finansiering så det är ytterst viktigt att jobba mot detta varje år. Årets nuvarande förslag är att förbundsstyrelsen efter förbundsmötet 2020 ska bestå av 6 män och en kvinna.

Hanteringsmässigt inför förbundsmötet har RF:s jurist rekommenderat att SCF öppnar för fri nomineringsrätt för att se om det finns fler kvinnor som kan tänka sig att bli nominerade och att vi därmed fortsätter att följa 60/40-regeln. Förbundsmötet 2021 kommer således att innebära att stadgar skrivs om för att anpassas till RF:s krav på stadgar.

Ytterst är det stämman som tar beslut om fri nomineringsrätt ska godkännas på förbundsmötet.

Skrivelse från RF angående jämställdhetsmålet

2017 beslutade RF-stämman

  • att anta nya jämställdhetsmål för svensk idrott enligt bilaga 3, att uppnå till stämman 2025; och
  • att anta stadgeändringar i 11 kap. 4 § 4. RF:s stadgar enligt bilaga 4 med ikraftträdande från och med den 1 juni 2021.

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rim/dokument/2017/rf-stamman-2017/rf-stammoprotokoll-2017.pdf?w=900&h=900

2021 ska således Cykelförbundet och övriga SF i sina stadgar ha inskrivet att 40-60 gäller.

Nuvarande lydelse
11 kap Specialidrottsförbund (SF)
4 § Åligganden
SF ska
4. i sina stadgar och i normalstadgar för SDF
föreskriva att styrelser och valberedningar ska
bestå av kvinnor och män,

RS förslag
11 kap Specialidrottsförbund (SF)
4 § Åligganden
SF ska
4. i sina stadgar föreskriva att styrelser och
valberedningar ska bestå av kvinnor och
män, att ettdera könet ska vara representerat
med minst 40 procent av övriga ledamöter i
styrelser, och med hälften av övriga
ledamöter i valberedningar samt att i
normalstadgar för SDF föreskriva att
styrelser och valberedningar ska bestå av
kvinnor och män,

Eftersom det från 1 juni 2021 blir inskrivet i åligganden för vad ett SF ska leva upp blir detta ett indirekt krav för fortsatt ekonomiskt stöd och medlemskap. Den första konsekvensen om förbundet ej genomfört detta är att förbundet kan förlora delar eller hela sitt ekonomiska stöd. Den yttersta konsekvensen om ett SF inte skriver in detta i stadgarna är att förbundet kan förlora sitt medlemskap.


Relaterade dokument

  • Fullmakt – skickas in till kansli@scf.se senast 4 mars februari
  • Årsberättelse och förvaltningsberättelse har skickats ut via e-post till föreningar och distriktsförbund den 31 januari respektive den 20 februari.

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive distrikt (DCF) utsedda genom beslut av DCF-möte samt ombud för medlemsföreningarna utsedda genom beslut i föreningen. DCF-ombud får inte företräda mer än föreningarna inom eget DCF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. DCF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. (SCF stadgar 2 Kap 3§)


Datum att hålla koll på

1 december 2019  – motioner och förslag på ärenden att behandla vid förbundsmötet ska vara SCF Styrelse tillhanda.

15 januari 2020 – Förslag på personer för valen till förtroendeposter ska vara Valberedningen tillhanda. 

15 februari 2020 – Förslag från på personer för val till valberedning ska vara vara verksamhetsrevisorn tillhanda. Läs mer här (länk kommer senare).

31 januari 2020 – Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och styrelsens förslag skickas ut till föreningar och distrikt

20 februari 2020 – Förvaltningsberättelse skickas ut till föreningar och distrikt

4 mars 2020 – Sista dag för deltagaranmälan och fullmakter till SCF kansli.

14 mars 2020 – Förbundsmöte