Meny

Förbundsmöte 2023

Plats: Den fysiska platsen är Clarion Hotel Stockholm. Digitala plattformen blir Easymeet. Mötet börjar klockan 10.00
När: 11 mars 2023
Kategori: Förbundet

Mötet kommer att vara ett ”hybridmöte” som huvudsakligen kommer att ske digitalt via systemet Easymeet men möjlighet för de som önskar att närvara fysiskt på angiven plats, med samma förutsättningar som de digitalt närvarande. Den fysiska platsen är Clarion Hotel Stockholm..


Relaterade dokument

  • Fullmakt – skickas in till kansli@scf.se senast 1 mars.
  • Årsberättelse och förvaltningsberättelse har skickats ut via e-post till föreningar och distriktsförbund den 31 januari respektive den 20 februari.

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive distrikt (DCF) utsedda genom beslut av DCF-möte samt ombud för medlemsföreningarna utsedda genom beslut i föreningen. DCF-ombud får inte företräda mer än föreningarna inom eget DCF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. DCF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. (SCF stadgar 2 Kap 3§)


Datum att hålla koll på

15 januari 2023 – Förslag på personer för valen till förtroendeposter ska vara Valberedningen tillhanda. Enligt 2 kap. 6 § punkterna 11-16

31 januari 2023 – Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och styrelsens förslag skickas ut till föreningar och distrikt

1 februari 2023 – Valberedningens förslag till DCF och IF beträffande varje val samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen

10 februari 2023 – Kallelse och föredragningslista skickas till DCF och IF

15 februari 2023 – Förslag på personer för val till valberedning ska vara verksamhetsrevisorn tillhanda. 

20 februari 2023 – Förvaltningsberättelse skickas ut till föreningar och distrikt

1 mars 2023 – Verksamhetsrevisorn föreslår ordförande och ledamöter till valberedningen i skrivelse till SDF och IF senast 10 dagar innan förbundsmötet

1 mars 2023 – senast 10 dagar före förbundsmöte skall deltagaranmälan och fullmakter vara SCF:s kansli tillhanda. Vid anmälan av ombud för distrikt ska protokoll med beslut om vem som ska vara ombud medfölja

11 mars 2023 – Förbundsmöte  kl 10.00