Meny
Förbundet

Svenska Cykelförbundet välkomnar Trafikverkets förslag till regeringen

Det överhängande hotet för cykeltävlingar på statliga vägar med stora kostnader efter Trafikverkets nya tuffare arbetssätt verkar närma sig en lösning! Under torsdagen överlämnade Trafikverket en utredning till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) där myndigheten föreslår att ideella föreningar inte ska behöva betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar vid tävlingar.

Trafikverket föreslår i sin rapport att uppsättning och nedtagning av vägmärken ska vara kostnadsfritt för ideella föreningar under 2023 och att regeringen i höst ska besluta om hur kostnaderna ska hanteras från 2024 och framåt. Tre förslag presenteras på möjliga alternativ för framtiden.

”Det är mycket glädjande att Trafikverket har hörsammat idrottsrörelsen och vill befria idrottsföreningar från oket av de betydande kostnader som dagens regelverk innebär när de arrangerar tävlingar på statliga vägar. Men intentionen behöver bli verklighet och sträcka sig längre än 2023. Av Trafikverkets olika alternativ för framtiden är förslaget om att det fortsatt ska vara kostnadsfritt för civilsamhället från 2024 och framåt är den enklaste och mest effektiva åtgärden”, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet i ett pressmeddelande från RF.

Nu krävs politiska beslut för att fastställa något av Trafikverkets tre grundförslag. Björn Eriksson och RF analyserar den politiska situationen så här:

”Jag har svårt att se att den här frågan ska vara blockskiljande. Därför hoppas och tror jag att infrastrukturminister Andreas Carlson och regeringen skyndsamt ser till att idrottsföreningar kan planera för tävlingar igen. Jag har ett möte bokat med statsrådet i månadsskiftet april–maj och jag räknar med att frågan senast då är slutreglerad. Våren har kommit till södra Sverige och många lopp har redan tvingats ställa in. Det vore mycket olyckligt för föreningarna, idrottsrörelsen och folkhälsan om det blev fler”, säger Björn Eriksson.

Så länge Trafikverkets tuffare arbetssätt gäller är cykeltävlingar på statliga vägar för såväl elit och motionärer som ungdomar hotade. Arrangörerna tvingas sedan 1 januari 2023 ta alla kostnader för omskyltning och andra åtgärder för att styra trafiken. För de flesta ideella föreningar är kostnaderna så pass stora att varken motions- eller tävlingslopp blir möjliga att genomföra.

Svenska Cykelförbundet har sedan 2019 varit engagerad i frågan. Under 2022 har arbetet intensifierats när Trafikverket först förvarnade om det tuffare arbetssättet på våren och sedan 1 januari har infört det 1 januari 2023, trots att det har pågått en utredning.

SCF har jobbat tillsammans med flera andra berörda förbund jobbat allt mera intensivt med frågan. I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) har SCF-ordföranden Stefhan Klang som generalsekreteraren Leif Karlsson exempelvis uppvaktat såväl Trafikverkets ledning och den högsta nivån inom politiken.

”Vi välkomnar Trafikverkets förslag för att underlätta för arrangemang som bedrivs på, eller påverkar, allmänna statliga vägar. Förslagen kommer göra stor skillnad för både mindre och större arrangemang och skapa nya förutsättningar för återstart för motionsidrott och tävlingsidrott. Det är nu upp till regeringen att ta nödvändiga beslut och vår förhoppning är, att beslut kommer tas enligt det förslag som Trafikverket presenterat”, säger Svenska Cykelförbundets generalsekreterare Leif Karlsson.

”Vi vill även tacka RF och Trafikverket för bra och konstruktiva samtal under en flerårsperiod, där vi nu känner att Trafikverket har lyssnat på idrottens synpunkter och fått en ökad förståelse för den idrottsliga verksamhet som bedrivs på, eller påverkar allmänna statliga vägar.”

För mer information och kommentarer till media angående Svenska Cykelförbundets syn på den senaste positiva vändningen gällande cykeltävlingar på statlig väg kontakta:

Leif Karlsson
Generalsekreterare Svenska Cykelförbundet
08-699 63 68, leif.karlsson@scf.se

Stefhan Klang
Ordförande Svenska Cykelförbundet
070-552 52 07, stefhan.klang@scf.se

Ni kan också läsa hela RF:s pressmeddelande HÄR!

 

Här är Trafikverkets förslag till regeringen

Nu har Trafikverket efter en utredning lyssnat på denna kritik, argument och tagit fram konkreta förslag om lättnader som skulle kunna genomföras på kort- och längre sikt. Förslagen är tänkta att vara olika alternativa lösningar, som ska ses ett underlag till regeringen inför beslut om ett eventuellt införande av en eller flera av åtgärderna. Trafikverket föreslår sammanfattningsvis följande:

  • Att regeringen beslutar att uppsättning av vägmärken ska bli kostnadsfritt för ideella föreningar och organisationer under 2023, samt att regeringen beslutar om hur detta ska hanteras för 2024 och framåt. Möjliga alternativ som bör övervägas är om det även fortsättningsvis ska vara kostnadsfritt för ideella organisationer, alternativt om utökade ekonomiska bidrag eller någon form av stödförordning ska införas.
  • Att regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att utreda om det är möjligt för fler än bara polisen att dirigera trafiken, exempelvis som flaggvakter. Arrangörer har möjlighet att vägvisa och dirigera deltagare i det egna arrangemanget, till exempel cykellopp. De får däremot inte stoppa fordon och trafik, vilket är en del av polisens våldsbefogenhet.
  • Att regeringen ger ett utökat bidrag till idrottsrörelsen i syfte att lyfta fram trafiksäkerhetsfrågor, men även för att underlätta för idrottsföreningar att finansiera trafiksäkerhetsåtgärder. Detta möjliggör för idrottsrörelsen att själv fördela ekonomiskt stöd till de olika arrangemangen.
  • Att regeringen beslutar att handläggningsavgiften för handläggning av ansökningar hos myndigheter i samband med arrangemang på statlig väg tas bort för ideella organisationer.
  • Att regeringen ger i uppdrag åt berörda myndigheter att dessa samordnar informationen om arrangemang på väg så att alla ger samma information.
  • Att regeringen beslutar om en utredning i syfte att utreda om ansökningen för arrangemang på väg förenklas genom att det bara finns en enda ingång för arrangören. Trafikverkets bedömning är dock att detta förslag har lägre prioritet på grund av att det troligtvis inte skulle medföra någon större effektivisering.

Ni kan läsa hela Trafikverkets svar till regeringen HÄR!

Text: SCF och arkivbild/montage: SCF