Meny
Motionslopp 2023 Förbundet

NY – Avgiftsmodell motionslopp 2023

Från 2023 införs en ny avgiftsmodell för motionslopp, motionsklass och klassen Sportmotion. Arrangörer har möjlighet att ställa krav på licens för cyklisterna i motionslopp och motionslopp och arrangören betalar då inga deltagaravgifter till Svenska Cykelförbundet. För den arrangör som inte vill ställa krav på licens på cyklisterna i motionslopp och motionsklass betalar arrangören till skillnad från tidigare år endast en deltagaravgift per olicensierad cyklist till Cykelförbundet. I klassen Sportmotion, som har licenskrav (Engångslicens, Motionslicens eller tävlingslicens), betalar arrangören inga deltagaravgifter till Cykelförbundet.

Avgift motionslopp/motionsklass 2023

  • Deltagaravgift motionslopp/motionsklass – 65 kr* (25 kr**) (0 kr***) per anmäld cyklist****
  • Deltagaravgift Sportmotion – 0 kr (licenskrav samt krav på avstämning mot SCF:s licensregister i Cardskipper)

*Ordinarie deltagaravgift
**2023-års deltagaravgift med subvention via återstartsmedel
***Om deltagaren har en licens (gäller ej E-cyclinglicens)
****Varför inrapportering av anmälda cyklister och inte deltagande cyklister? Svar: Deltagarna är försäkrade till, från och under sanktionerade lopp. Med andra ord kan en cyklist ha råkat ut för en olycka på väg till loppet och därmed missat sin start, men har ändå ett olycksfallsskydd av arrangören.

 

Nedan finns information om avräkning av deltagaravgift gentemot SCF:s licensregister för motionslopp, tävlingar med motionsklass samt arrangörer med klassen Sportmotion.

Se exempel på miljön där varje motionsloppsarrangör samt tävling med motionsklass/sportmotion kommer göra sin licenskontroll med uträkning.

Så här rapporterar arrangörer av motionslopp, motionsklass samt Sportmotion sina deltagare

Motionsloppsarrangörer, tävlingsarrangörer med motionsklasser samt arrangörer med Sportmotion har via mejl till kontaktpersonen i SWE Cycling online fått en länk till sin personliga sida i Cardskipper. Arrangörerna behöver ta in fullständigt personnummer för alla svenska cyklister från de anmälda i motionslopp/motionsklass/Sportmotion för att kunna ge en korrekt rapportering och avräkning gentemot SCF:s licensregister.

För utländska deltagare som saknar de sista fyra siffrorna i personnumret behövs i stället födelsedata (år-månad-dag exklusive de fyra sista siffrorna, xxxx-xx-xx) och nationalitet genom tvåbokstavskod anges (finns här).

Mallen som ska användas för att sedan importera och jämföra mot SCF:s licensregister finns på arrangörens personliga sida i Cardskipper. En instruktion på hur importen går till finns även att ladda ner här. Importen behöver ske inom 10 dagar efter genomfört arrangemang. När importen är klar kommer det genereras en lista med licensierade respektive olicensierade cyklister som används som underlag i den faktura som ställs ut till arrangören av SCF efter genomfört lopp. I det fall arrangören väljer att inte göra en licenskontroll i Cardskipper ska arrangören inkomma inom 10 dagar efter avslutat arrangemang med uppgifter om antal anmälda cyklister till kansli@scf.se.

Så här fungerar det med återstartsstöd för deltagaravgifter

Återstartsstödet för deltagaravgifter kan sökas av motionslopp och för tävlingsarrangörers motionsklasser med följande ansökningsmall:  Återstartsmedel – Deltagaravgift 2023

Ansökan fylls i av arrangören och skickas till kansli@scf.seefter att SCF ställt ut faktura till arrangören. Godkänns ansökan krediterar förbundet ursprungliga fakturan på 65 kr per anmäld cyklist med ett belopp på 40 kr per anmäld cyklist (kundfordran återstår på 25 kr per anmäld cyklist).

Arrangören betalar den ursprungliga fakturan fast nu endast 25 kr per anmäld cyklist med stöd av krediteringen.

Vid frågor om ansökan av återstartsstöd deltagaravgifter, kontakta kansliet.

 

FAQ om den nya motionslösningen

Här nedan har vi lyft några av de frågor som vi får kring den nya avgiftsmodellen. Om du inte hittar svaret på din fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Skicka gärna ett mail till kansli@scf.se så svarar vi på din fråga och kanske även lägger till den här nedanför.

Vad behöver vi ha för information om GDPR på vår anmälningssida för att kunna ta in fullständigt personnummer från svenska deltagare?

Svar: Vi rekommenderar följande text och rutin:


I och med anmälan till loppet så godkänner du att personuppgifter så som kontaktuppgifter till föreningen, din mailadress och telefonnummer behandlas och lagras av förbundet för din sport. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter för att kunna skicka ut information till loppet som ni anmäler er till. Du godkänner också att anmälda idrottsutövares personuppgifter hanteras (namn, personnummer) och att namn kan komma att publiceras i anmälnings, resultat- och rankinglistor.

Ändamål med behandling av personuppgifter i samband med tävlingsanmälan:

  • Loppadministration
  • Förbunds- och föreningsadministration
  • Avgiftshantering
  • Licensadministration (för de förbund som administrerar detta i IndTA)
  • Eventuell resultathantering

Lagringstiden av personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Utgångspunkten är att uppgifter inte ska sparas längre än vad som behövs för aktuellt ändamål.


Varför inför ni en ny avgiftsmodell?

Svar: Bakgrunden till den nya modellen är bland annat ökade utmaningar för våra arrangörer och föreningar och den ökade efterfrågan på centralt stöd från Cykelförbundet kring tillståndsfrågor, arrangemang och rekrytering. Mycket handlar om de allt tuffare kraven som ställs från myndigheter för att få tillstånd att genomföra cykellopp. Om det fortsätter som idag kommer vi snart inte längre ha några motionslopp eller tävlingar alls. Med den nya avgiftsmodellen skapar vi förutsättningar att påverka beslutsfattare samtidigt som vi kan stötta och utbilda våra arrangörer. Ytterligare en faktor som vi vägt in är att detta ska öka Cykelförbundets intäkter, utan att belasta våra redan hårt drabbade arrangörer. Ambitionen är att den nya avgiftsmodellen istället ska avlasta arrangörerna. Dessutom innebär varje licensierad cyklist att Cykelförbundet (precis som arrangören) får en direktkontakt med cyklisten vilket ökar vårt marknadsvärde, som i sin tur ökar intresset hos företag att vilja samarbeta med oss. Pengarna kommer med andra ord gå tillbaka till att utveckla svensk cykelsport.

Varför anser ni att man ska ha en motionslicens?

Svar: Med en licens har du som cyklist rätt att delta på alla av Cykelförbundet sanktionerade motionslopp som ställer krav på någon typ av licens (gäller ej E-cyclinglicens). I licensen ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller vid träning och på sanktionerade lopp från dagen av tecknande till den sista december innevarande år. Försäkringen innehåller även Aktiv vård, som du kan läsa mer om här. Du har rätt att ställa upp i klassen Sportmotion – ger rätt till resultat – i de fall en arrangör erbjuder den klassen. Dessutom ingår E-cyclinglicensen, som ger dig rätt att ställa till start på Cykelförbundets samtliga E-cyclingarrangemang. Läs mer om alla licenser och dess innehåll här!

Varför kan man välja om man vill ha föreningstillhörighet på sin Motions eller E-cyclinglicens?

Svar: En föreningskoppling behöver normalt göras av en föreningsansvarig i Riksidrottsförbundets datasystem IdrottOnline. För att förenkla tecknandet av Motionslicensen har vi tagit bort detta krav. Den som redan har en föreningskoppling i Swecyclingonline får automatiskt in sin förening på sin motions- eller E-cyclinglicens, oavsett var den tecknas. Har man ingen tidigare föreningskoppling i Idrottonline och tecknar på scf.se/licenser finns ingen förening på licensen.

Varför görs avgiftsmodellen bara om på motionslopp och inte tävlingar?

Svar: Alla tävlingar ställer idag redan krav på licensiering av cyklisterna. En tävlingscyklist bidrar således med både licensavgift och deltagaravgifter till Svenska Cykelförbundet. Tävlingscyklister deltar också oftast i fler tävlingar/lopp per år, vilket även det innebär en större intäkt till SCF. Den nya avgiftsmodellen skapar möjlighet för arrangörer att lyfta över deltagaravgiften till deltagarna, om arrangören vill. Vår förhoppning är att de flesta, eller alla motionsloppsarrangörer på sikt ställer krav på licens. Detta i sin tur skulle innebär att dessa arrangörer har noll kronor i deltagaravgifter till Cykelförbundet och därmed mera pengar kvar i kassan för utveckling av föreningen efter genomfört lopp.

Hur funkar det med Engångslicens på motionslopp?

Svar: Precis som vid tävlingar så finns nu möjlighet att teckna en Engångslicens även på motionslopp, motionsklass och Sportmotion. Engångslicens tecknas här. Deltagare med Engångslicens får genom tecknandet en olycksfallsförsäkring som gäller för det aktuella loppet (vilket lopp Engångslicensen ska gälla för anges vid tecknande). Motionsloppsarrangörer slipper därmed den deltagaravgift som annars betalas för deltagaren till SCF efter avslutat arrangemang.

Arrangörer ska dela deltagarens uppgifter med Cykelförbundets server för att läsa av vilka som har en giltig licens, hur fungerar detta förfarande med GDPR?

Svar: Cykelförbundet har tagit in hjälp med all hantering av personuppgifter av samma företag som gjort Vätternrundans anmälningssida och som har stor vana med GDPR-hantering. Enkelt förklarat jämförs arrangörens deltagarregister och Svenska Cykelförbundets licensregister efter loppet. Exakta uppgifter som krävs för att göra licenskontrollen finns beskrivet längre upp på sidan.

Hur kommer det fungera rent praktiskt för mig som cyklist?

Svar: I anmälan till ett motionslopp kan du komma att få information om att det är obligatoriskt med licens (E-cyclinglicens är som sagt inte giltig). Om du inte redan har en licens kommer det finnas en länk (www.scf.se/licenser) dit du skickas för att teckna din Engångs- eller Motionslicens. Licensen får du digitalt i direkt anslutning till tecknandet via appen Cardskipper, som även innehåller erbjudanden från Cykelförbundets partners och sponsorer.

Arrangören kan innan loppet kontrollera att du har en giltig licens – via vårt licensregister – eller ha funktionärer som kontrollerar din licens (via appen Cardskipper) vid nummerlappsutdelningen. Ställer arrangören inget krav på licens anmäler du dig som vanligt.

Ska du delta i klassen Sportmotion är licens obligatoriskt.

Hur kommer det fungera rent praktiskt för mig som arrangör?

Svar: När ni planerar ert lopp behöver ni bestämma om ni vill ställa krav på licens eller inte. Om ni ska ställa licenskrav behöver ni i så fall i anmälan fråga om personen redan har en licens. Om svaret är ja (E-cyclinglicens ej giltig) kan personen gå vidare och anmäla sig. Om svaret är nej bör personen hänvisas till Svenska Cykelförbundets licenssida (www.scf.se/licenser) som ni har lagt in i anmälan. Via länken kan cyklisten köpa Motions- eller Engångslicens, innan den fortsätter med sin anmälan eller efter att den anmält sig.

Kommer jag som arrangör kunna kontrollera att cyklisten faktiskt har en giltig licens?

Svar: Ja. Tack vare att licensen finns digitalt i Cardskipper-appen kan en funktionär enkelt verifiera att licensen är giltig genom att antingen bara se att det står rätt år på licensen och inte E-cyclinglicens (då denne ej är giltig). För att göra en ännu säkrare kontorll kan man även trycka på licensbilden tills en grön bock och ordet VALID syns. Detta görs med fördel i samband med nummerlappsutdelningen. Vill ni stämma av ert anmälningsregister med vårt licensregister innan loppet kommer ni ha den möjligheten via er personliga sida i Cardskipper. Saknar en cyklist licens (fast det är licenskrav på ert lopp) kan ni exempelvis via mejl uppmana cyklisten att teckna licens och/eller meddela denne att en giltig licens kommer behöva visas i i samband med nummerlappsutdelningen.

Hur kommer man kunna använda klassen Sportmotion i ett motionslopp?

Svar: Begreppet Sportmotion (tidigare Elitmotion) är inget nytt begrepp men klassen har sällan använts och används på olika sätt. Sportmotion innebär framöver att även en motionsloppsarrangör har möjlighet att ge deltagarna resultat, utöver att deltagarna får sin egen tid. Detta gäller under förutsättning att arrangören uppfyller de krav på säkerhet som Cykelförbundet och tillståndsmyndigheter ställer. Exempel där Sportmotion kan användas om förutsättningar, avspärrningar och säkerheten tillåter detta är på gravellopp, MTB Enduro, långlopp på MTB, och avlysta landsvägslopp. Deltagarna i Sportmotion ska ha en separat startfålla och samtliga startande ska ha licens. Sportmotion kan även användas på ett MTB XCO-lopp med egen startgrupp. Exakta definitioner samt nytt/uppdaterat regelverk för motionslopp med fler exempel kommer att presenteras under 2023.

Varför måste jag som arrangerar Sportmotion rapportera in i Cardskipper när det redan är krav på licens i den klassen?

Svar: Klassen Sportmotion ändrades inför 2023 och är numera något av en instegstävlingsklass. För att säkerställa att en arrangör eller cyklist inte missbrukar/kringgår kravet på licens vill vi att arrangören av Sportmotionsklass gör licenskontroll mot SCF:s licensregister i Cardskipper inom 10 dagar efter avslutat arrangemang. För att arrangören ska vara på den helt säkra sidan rekommenderar vi denna att gör licenskontroller av cyklisterna i samband med nummerlappsutdelningen. En cyklist som deltar i Sportmotion utan giltig licens innebär att cyklisten inte har något försäkringsskydd samt innebär att arrangören kommer få en kostnad på 65 kr per olicensierad cyklist, plus möjlig straffavgift.

Kan jag köra utländska lopp som kräver UCI-licens med Motionslicensen?

Svar: Nej. För att ha en godkänd UCI-licens behöver du teckna minst en Baslicens. Om du redan har en Motionslicens kan du uppgradera till en Baslicens för 150 kr. Kontakta inledningsvis kansliet på kansli@scf.se så hjälper vi dig med detta.

Får man ställa upp i ett osanktionerat motionslopp om man har en motionslicens?

Svar: Endast tävlingslicenser som är kopplade till Internationella Cykelförbundet (UCI) begränsar möjligheterna att ställa upp i ett av SCF osanktionerat lopp. En motionslicens begränsar med andra ord inte detta. Du som har en tävlingslicens kopplad till UCI (med UCI ID) kan söka dispens av Cykelförbundet för att få ställa upp i ett osanktionerat lopp. Läs mer om hur du går tillväga här

Vad får vi för pengarna?

Svar: Utan att göra denna förändring kommer arrangörer att få det allt tuffare att arrangera cykellopp. Detta leder till allt färre lopp – och allt färre cyklister. Tanken med den nya motionslösningen är att arrangörerna inte ska behöva få ökade kostnader. Svenska Cykelförbundet är en ideell förening som jobbar med att främja verksamheten genom att se till att alla extraintäkter går tillbaka till verksamheten. De statliga anslagen och intäkter från sponsorer räcker inte långa vägar för att bedriva den verksamhet som förväntas av svensk cykel. Därför är egenfinansiering ett måste om sporten ska kunna utvecklas så som våra föreningar, dess medlemmar och andra som brinner för cykel önskar.