Värmlands Cykelförbund

Kallelse till årsmöte VCF 2024

NÄR: Söndag den 14/1–2024 kl 18:00
VAR: Idrottenshus, Industrigatan 1, Karlstad, samt via Teams

• Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på denna sida inom kort.
• Ombudsfullmakter ska vara förbundet tillhanda före årsmötets öppnande. Varje röstberättigad förening får ha en röst på årsmötet.
• Anmälan görs till varmlandscf@scf.se senast söndag 7/1–2024. Anmäl även ev. allergier om ni avser vara på plats då vi bjuder på lite fika.
• Motioner behöver inkomma till varmlandscf@scf.se senast den måndag 1/1–2024

Varmt välkomna!

Dagordning för årsmötet
§1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
§2. Fastställande av föredragningslista för mötet
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Val av ordförande
§5. Val av sekreterare
§6. Val av två protokolljusterare samt erforderliga rösträknare
§7. Behandling av verksamhet- och förvaltningsberättelser.
a. Värmlands Cykelförbunds verksamhetsberättelse för det gångna året
b. Styrelses förvaltningsberättelse för det gångna året
c. Värmlands Cykelförbund revisorer berättelser för det gångna året
§8. Fråga om ansvarsfrihet för DCF-styrelses förvaltning
§9. Val av ordförande i Värmlands Cykelförbund för en tid av ett (1) år. (se bilaga 1)
§10. Val av sex (6) stycken övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år. (se bilaga 1)
§11. Val av en revisor och personlig ersättare för en tid av ett (1) år.
§12. Val av ordförande och två (2) stycken ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
§13. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Cykelförbundets
förbundsmöte.
§14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Värmlands Idrottsförbunds
årsmöte.
§15. Behandling av förslag till Värmlands Cykelförbunds verksamhetsplan med ekonomisk
plan samt fastställande av årsavgift till Värmlands Cykelförbund.
§16. Behandling av inkomna förslag samt av styrelsens förslag. (se bilaga 2)

VÄRMLANDS CYKELFÖRBUND

Bilaga 1
Ordförande Patrik Nyrén Mandatperiod slut (1 år)
Ledamot Anders Lundin 1 år kvar
Ledamot Anna Lundin 1 år kvar
Ledamot Theresa Falck 1 år kvar
Ledamot Corina Köning-Sjödin Mandatperiod slut (2 år)
Ledamot Andy von Essen Mandatperiod slut (2 år)
Ledamot Fredrik Öhrling Mandatperiod slut (2 år)
Suppleant Henrik Eldh Mandatperiod slut (1 år)
Suppleant Jukka Karjalainen Mandatperiod slut (1 år)

Bilaga 2
Motion/Förslag från Styrelsen i Värmlands Cykelförbund

Motion/Förslag #1
Stadgeändring gällande 2 Kap 2 § Förslag på ärenden att behandlas på DCF-mötet.
I dag lyder Kap 2 2§ att “förslag till ärenden ska vara DCF-styrelsen tillhanda senast sex veckor
före mötet”.
Samtidigt lyder 2 Kap 1§ att “kallelse till DCF-möte jämte förslag till föredragningslista skall av
DCF styrelse senast fyra veckor före mötet vara tillställas föreningarna”
Styrelsen föreslår att ändra tiden av ärenden till tre veckor innan årsmötet istället för dagens
6 veckor.

Motion/Förslag från Styrelsen i Värmlands Cykelförbund
Motion/förslag #2
Ekonomisk ersättning
Förslag på ekonomisk ersättning till de sittande i styrelsen för att på sikt få till fler ledamöter.
Ordförande 3000 :-
Sekreterare, kassör & Tävlingsansvarig 2000 :-
Övriga Ledamöter och suppleanter 1200 :-
Totalt per år 15000 :-

Motion/Förslag från Patrik Nyrén VÄIF
Motion/förslag #3
Bidrag till tränare och ledare i föreningarna.
Vi ser i dag svårigheter att få till ledare och tränare i våra föreningar. Det är mycket tid och
energi som går åt för obetalt arbete. Tanken med detta förslag är skapa en morot för alla som
vi engagera sig som ledare/tränare. En del skulle kunna vara att respektive klubb får bidrag för
att kunna föra ett motiverande arbete för att få till fler ledare, tränare och engagerade i våra
föreningar.
Förslag är att en arbetsgrupp skulle kunna se hur ett sådant bidrag skulle kunna se ut.

Verksamhetsberättelse 2023
Ekonomisk redovisning 2023

Värmlands Cykelförbund

Söndagen den 24 bjuder vi in till en eftermiddag i cyklingens tecken. Jimmy Rönn, en ultracyklist i världsklass, kommer och föreläser  för oss och så kommer vi få en presentation av RF-SISU, hur dem arbetar och hur ett bra samarbete kan se ut. Sedan kommer vi även ha en dialog med alla föreningar utifrån